Úvodní stránka

Orelský výlet 29. 6. 2019

27.06.2019 18:50
Kamarádi cyklisté,   zveme Vás na cyklovýpravu s koupáním na Plzeňsko v sobotu 29. 6. 2019.   Sraz je v Plzni na Náměstí Republiky u katedrály sv. Bartoloměje v 7:50. Odjezd směrem na Plešnice cca v 8:05.   Informace pro mimoplzeňské a nebo pro ty, kteří by si trasu do Plešnic chtěli...

OREL

Orel je občanské sdružení, křesťanská sportovní organizace

POSLÁNÍ A CÍLE ORLA

Posláním Orla je především podpora sportu pro všechny. Cílem Orla je v první řadě výchova mladých lidí a dětí nejen prostřednictvím sportovních aktivit. Naším prvotním cílem není vychovávat mistry světa, ale věnovat se sportu, který podporuje kladné vlastnosti člověka - je čestný (fair play), ohlíží se nejen na spoluhráče, ale i na soupeře.     Sport je pro nás důležitým aspektem výhody a také ideálním způsobem trávení volného času nejen mladých lidí. Možnost sportovat bereme jako možnost naučit se dovednostem a schopnostem, které jsou důležité v praktickém životě: vytrvalost, umění spolupracovat, umění prohrávat,...

Celou svou činností chce Orel dávat sportu smysl.

OREL A KŘESŤANSKÉ HODNOTY

Činnost Orla je založena na křesťanských hodnotách. To se projevuje především při každodenní činnosti v našich župách a jednotách. Nejde nám o nábor nebo agitaci, spíše se snažíme ukázat, co znamená žít podle křesťanských hodnot v každodenním životě a ve sportu.

Putování, poutě a duchovní cvičení

Nedílnou součástí aktivit orelských jednot jsou také poutě. Největší je již tradiční orelská pouť na Svatém Hostýně, která patří vůbec k největším akcím tohoto druhu v naší vlasti. V minulých letech také Orel uskutečnil několik akcí, které slovu pouť navrátily jeho původní význam - cyklopoutě.

Církev a sport

Jako společenství věřících, Boží lid na cestě, se Církev snaží proniknout problémy světa v duchu evangelia. Církev považuje sport za možnost, jak se může člověk rozvíjet.

SPORT V ORLU

Prioritou sportovní činnosti je podpora sportu pro všechny. Sportovní činnost není zaměřena na konkrétní sporty, ve své činnosti se Orel věnuje nejrůznějším sportovním odvětvím.

Činnost Orla je založena na práci dobrovolníků, kteří se ve svém volném čase věnují dětem a mládeži. Orel klade velký důraz na vzdělávání cvičitelů a trenérů. Více než 300 členů Orla absolvovalo v minulých letech školení pro trenéry a cvičitele.

Sportovní činnost jednot a žup je podpořena pořádáním ústředních akcí, kterých je téměř 40. Na stránkách www.orel.cz se můžete dozvědět o ústředních akcích více.

Orel a sportovní prostředí

Orel je aktivě zapojen do sportovních struktur nejen v České republice, ale i v Evropě. V České republice jsme členy Všesportovního kolegia České republiky, má své zástupce v Českém olympijském výboře. Orel je také akcionářem Sazka a. s.. Na mezinárodním poli je Orel dlouholetým členem mezinárodní katolické sportovní organizace - FICEP a aktivně se účastní všech jejich akcí. 

Sporty v Orlu

Nejrozšířenější jsou tyto sporty:

florbal

fotbal a futsal

lehká atletika

plavání

stolní tenis

volejbal

Další sporty:

Sportovní tanec 

PRÁCE S MLÁDEŽÍ

Děti a mládež tvoří největší část členské základny Orla a této věkové kategorii jsou věnovány nejen sportovní, ale i další akce. Mnoho jednot pořádá tábory, ústředí Orla organizuje setkání mládeže a soutěže v méně tradičních sportech, jako je přehazovaná nebo vybíjená. Již dvakrát Orel pořádal mezinárodní tábor evropské federace - FICEP.

KULTURA

Kromě sportu se orelské jednoty již tradičně zabývají i kulturou. Mezi nejrozšířenější aktivity z této oblasti patří divadlo, zpěv, recitace, literární a výtvarná činnost. Orel je členem Sdružení českých divadelních ochotníků.